หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2554 บ้านท่าโรงได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นหมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับงบประมาณสนับสนุน 5,000 บาทในการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านและมีการอบรมครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านแยกได้ ดังนี้

1.ด้านการลดรายจ่าย
1.1 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
1.2 รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ทุกครัวเรือน
1.3 ส่งเสริมการจัดทำบัญชี รับขจ่าย รายครัวเรือนให้แก่ครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้าน
1.4 ส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ไว้ใช้เอง
2.ด้านการเพิ่มรายได้
2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสาน ผลิต พัด ตระกร้า
สุ่ม ไซ โดยใช้เวลาว่างจากการทำนา
2.2 ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ตามความถนัด เช่น ทำขนมขาย รับจ้าง
3.ด้านการประหยัด
3.1 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มการเงินต่างๆในหมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน
3.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ใช้น้ำหมักชีวภาพแทนยาฆ่าแมลง
4.ด้านการเรียนรู้
4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสานพัด ตระกร้า เป็นต้น เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากหมู่บ้าน
4.2 มีกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการถอดบทเรียน มอบให้แก่ลูกหลานสืบไป
5.ด้านการอนุรักษ์
5.1 มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ 5 ธันวา
วันแม่ 12 สิงกาคม เป็นต้น

6.ด้านการเอื้ออารี
6.1 หมู่บ้านมีการจัดสวัสดิการแก่คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: