รายงานการพัฒนา

บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นหมู่บ้านที่ผู้นำหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคีกันเป็นอย่างดี มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน พบว่าประชาชนบ้านท่าโรงตะวันตกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 84,935.64 บาท ต่อคนต่อปี การพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านมาจะเน้นทางด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย มีการรวมกลุ่มจักสานไม้ไผ่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากว่างจากการทำนา ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตแบบชาวชนบททั่วๆไป
ผลจากการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2555 นายเกรียงไกร ใยยวง ผู้ใหญ่บ้านท่าโรงตะวันตกคนปัจจุบัน ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของอำเภอเมืองพิษณุโลก

โฆษณา
%d bloggers like this: