ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ผลการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ปี2554
-จำนวน 111 ครัวเรือน
-จำนวนประชากร 298 คน แยกเป็นเพศชาย 146 คน เพศหญิง 152 คน
-ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา
-ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
-ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จบ ป.4-6
-รายได้เฉลี่ย 84,935 บาทต่อคนต่อปี
-รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน 37,946 บาทต่อคนต่อปี
-ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน 40 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,6,7,8,9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19, 20 , 21 , 22 , 23, 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 38 , 39 ,40 , 41 และตัวชี้วัด 42
-ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่มี
-ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูล คือ ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 26

สรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้านจากข้อมูล กชช.2ค ปี 2554
1.ตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก มีจำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
-น้ำดื่ม
-การกีฬา
-คุณภาพดิน
-คุณภาพน้ำ
2.ตัวชี้วัดที่มีปัญหาปานกลาง มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
-การมีที่ดินทำกิน
-การติดต่อสื่อสาร
-การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.ตัวชี้วัดที่มีปัญหาน้อย มีจำนวน 17 ตัวชี้วัด ได้แก่
– ถนน -น้ำใช้
-น้ำเพื่อการเกษตร -ไฟฟ้า
-การมีงานทำ -ผลผลิตจากการทำนา
-ความปลอดภัยในการทำงาน -การปลอดยาเสพติด
-การป้องกันโรคติดต่อ -ระดับการศึกาของประชาชน
-อัตราการเรียนต่อของประชาชน -การได้รับการศึกษา
-การเรียนรู้โดยชุมชน -การได้รับการคุ้มครองทางสังคม
-การมีส่วนร่วมของชุมชน -การรวมกลุ่มของประชาชน
-การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน -การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม

โฆษณา
%d bloggers like this: