ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
มีตำนานเล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่า บ้านท่าโรวตะวันตก เดิมชื่อว่าบ้านท่าลง เพราะบริเวณที่ตั้งของบ้านท่าโรง อยู่ติดกับแม่น้ำน่านและบริเวณนี้ เป็นป่าทึบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ช้าง ม้า และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ได้ลงกินน้ำในแม่น้ำน่านเป็นประจำ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านท่าลง จนถึงปัจจุบันเรียกเพี้ยนมาเป็นบ้านท่าโรง

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 9 ตำบลวัดพริก
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 11 ตำบลวัดพริก
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำน่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลงิ้วงาม

ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านท่าโรงตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ติดกับแม่น้ำน่าน
ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านอาศัยบริเวณริมแม่น้ำน่าน และประกอบอาชีพในท้องทุ่งนาซึ่งมีระบบชลประทานผ่าน ทำให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่

การเดินทางไปยังหมู่บ้าน
– บ้านท่าโรงตะวันตก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 22 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านโดยใช้เส้นทางถนนสายเมืองพิษณุโลก – งิ้วงาม ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสาย การเดินทางสะดวก

การปกครองในหมู่บ้าน แบ่งการบริหารงานเป็น 5 คุ้ม คือ
คุ้มที่ 1 ร่วมใจพัฒนา นายเฉลิมศักดิ์ คงรีม เป็นหัวหน้าคุ้ม
คุ้มที่ 2 เอื้ออาทร นายกำธร คุ้มขำ เป็นหัวหน้าคุ้ม
คุ้มที่ 3 กำลังพัฒนา นายสมชาย สิทธิเขตการ เป็นหัวหน้าคุ้ม
คุ้มที่ 4 สมานสามัคคี นายเสมออำไพ วิลัยเลิศ เป็นหัวหน้าคุ้ม
คุ้มที่ 5 รวงทองพัฒนา นายประสิทธิ์ สวัสดิ์นะที เป็นหัวหน้าคุ้ม

ผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน
1.นายเกรียงไกร ใยยวง ผู้ใหญ่บ้าน
2.นายสมพร โตกำแพง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3.นายปรีดา การะเกตุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4.นายมนตรี ขุนโต สมาชิกอบต.
5.นายพิทักษ์ ใจรัก สมาชิก อบต.
6.นางสาวระเบียบ ขุนโต ประธาน อสม.
7.นางระยะ สวัสดิ์นะที ประธาน กพสม.
8.นายสำเริง ใยยวง ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่ม/องค์กรชุมชนในหมู่บ้าน

กลุ่มจักสาน มีคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1.นางสาวลมเพย อาจบัว ประธาน
2.นางนกเล็ก รอดจั่น รองประธาน
3.นางสาวประเสริฐ ใยยวง เลขานุการ
4.นางสาวประภา อาจบัว เหรัญญิก
5.นางไพเราะ สนศิริ ประชาสัมพันธ์
6.นางสถาพร นิลนาค ฝ่ายตรวจสอบ
7.นางไพเราะ อาจบัว ฝ่ายผลิต

ร้านค้าชุมชน มีสมาชิก 128 คน มีคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1.นายเกรียงไกร ใยยวง ประธาน
2.นายสมพร โตกำแพง รองประธาน
3.นายมนตรี ขุนโต เลขานุการ
4.นายพิทักษ์ ใจรัก เหรัญญิก
5.นางเมี้ยน เพ็งคต ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายจัดซื้อ
1.นางศศิธร สีสุระ
2.นางสุนิตา ใจรักษ์
3.นางนกเล็ก รอดจั่น
4.นางไพเราะ อาจบัว
5.นางเมี้ยน เพ็งคต

ฝ่ายตรวจสอบ
1.นายสวัสดิ์ มูลณี
2.นายประดล นิลนาค
3.นายเฟื้อย นิลนาค

ฝ่ายขาย
1.นางประเสริฐ ใยยวง

กลุ่มปัจจัยการผลิต
1.นายสมจิต บุญแท้ ประธาน
2.นายประดล นิลนาค รองประธาน
3.นายประภาส อาจบัว เลขานุการ
4.นายกำธร คุ้มขำ เหรัญญิก
5.นายเล็ก นิลนาค กรรมการ
6.นายอำนาจ อาจบัว กรรมการ
7.นายเสมออำไพ วิลัยเลิศ กรรมการ
8.นางละมัย มูลณี กรรมการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ
1.พัด
2.ตระกร้าลายดอกพิกุล

โฆษณา
%d bloggers like this: