หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP)

บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้นมาเมื่อปี 2527 โดยการสนับสนุนของพัฒนากร ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ) ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 32 คน แต่เดิมกลุ่มทำพัดอย่างเดียวเท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาพัดให้มีหลากหลายรูปแบบ มีสีสันสวยงาม และกลุ่มได้ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นมา เช่น ตะกร้าลายดอกพิกุล ฝาชีลายดอกพิกุล หวด เข่งน้อยใส่ปากกา ดินสอ เป็นต้น

โฆษณา

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก ยังไม่มีอาคารที่เป็นเอกเทศ อาศัยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ทำการศูนย์ฯ เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ภาพกิจกรรมการประชุม การพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นสถานที่ประชุม พบปะสังสรรค์ของประชาชนชาวท่าโรงตะวันตก ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ ดังนี้
1.นายเกรียงไกร ใยยวง ประธาน
2.นายมนตรี ขุนโต รองประธาน
3.นายเสมออำไพ วิลัยเลิศ เลขานุการ
4.นายประภาส อาจบัว ผู้ช่วยเลขานุการ
5.นายสมชาย สิทธิเขตการ เหรัญญิก
6.นายบุญส่ง สิทธิเขตการ ประชาสัมพันธ์
7.นางประไพ ใจรักษ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8.นางเมี้ยน เพ็งคต กรรมการ
9.นางสาวศศิธร สนศิริ กรรมการ

การประชุมของหมู่บ้าน

ยินดีต้อนรับสู่บ้านท่าโรงตะวันตก